Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja Snežana Art, likovna šola,
Snežana Petrović Sudarić s.p.

 

Splošne določbe

Spletno stran je pripravilo podjetje Snežana Art, likovna šola, Snežana Petrović Sudarić s.p., Cesta borcev 1, 6000 Koper (v nadaljevanju: podjetje Snežana Art), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani podjetja Snežana Art, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na spletni strani, sprejema uporabnik te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja. Podjetje Snežana Art si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Podjetje Snežana Art se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem te spletne strani trudilo zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo te spletne strani oziroma njenih vsebin. Vsak uporabnik objavljeno vsebino uporablja na lastno odgovornost. Podjetje Snežana Art si pridržuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletne strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila. Več o tem v Pravnem pojasnilu.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani podjetja Snežana Art, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Snežana Art in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega soglasja podjetja.

Uporaba spletne strani

Na spletni strani podjetja Snežana Art so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje Snežana Art ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, za spremembe ali posodobitve na njih. Več o tem v Pravnem pojasnilu.

Pogoj za uporabo spletne strani podjetja Snežana Art je zaveza uporabnika, da je ne bo uporabljal v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot prepovedani ali protizakoniti. Spletne strani ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi jo lahko kakorkoli poškodovali ali oškodovali, prav tako ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov.

Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev/mnenj na spletni strani je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vnos uporabnika ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si uporabnik onemogoči nadaljnje sodelovanje s podjetjem Snežana Art. Z uporabo te spletne strani se uporabnik zavezuje, da ne bo: obrekoval, grozil, žalil ali kako drugače nesprejemljivo postopal proti podjetju Snežana Art in drugim uporabnikom spletne strani, objavljal neprimernih ali nezakonitih tem in informacij, oglaševal ali ponujal prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, kršil veljavne zakonodaje in predpisov ali na kakršenkoli način zavestno škodil podjetju Snežana Art ali drugim uporabnikom spletne strani. Podjetje Snežana Art si pridržuje pravico, da iz svoje baze brez predhodnega opozorila odstrani uporabnika, ki grobo krši te splošne pogoje.

Pogoji poslovanja

Na podlagi teh splošnih pogojev se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju, ki jo s stranko sklene podjetje Snežana Art v kakršnikoli obliki, kot jo dopušča Obligacijski zakonik. Če pogodba o poslovnem sodelovanju vsebuje drugačna določila, kot so v teh splošnih pogojih, veljajo določila pogodbe.

Pogodba o poslovnem sodelovanju je pisni ali ustni dogovor ali dogovor preko elektronske korespondence po e-pošti, s katerim se podjetje Snežana Art zavezuje, da bo za stranko izvedel storitev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z etiko in načeli stroke, stranka pa se zavezuje, da bo podjetju Snežana Art izvedeno storitev plačala. Z investicijo v katerokoli storitev podjetja Snežana Art se stranka zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravila dogovorjeno (kot npr. posredoval določene informacije, nujne za izvedbo storitve), zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, učinkovito in v prijetnem vzdušju, saj bo le tako strankina izkušnja s podjetjem več kot pozitivna.

Cenik podjetja Snežana Art je sestavni del teh splošnih pogojev. S cenikom je vsaka stranka seznanjena v postopku sklepanja pogodbe in ji je dostopen kadarkoli na vpogled ali je objavljen na spletni strani. Vse storitve podjetja Snežana Art se plačajo skladno s pogoji in na način, predstavljen na uvodnem sestanku ali na spletni strani.

Šteje se, da podjetje Snežana Art pridobi pravico do plačila za svoje storitve takoj, ko stranka prejme opravljeno storitev in ji podjetje izda račun. Za določene storitve podjetje Snežana Art izda račun pred opravljeno storitvijo, ki jo opravi po plačilu s strani stranke. Investicija v katerokoli storitev podjetja Snežana Art je zavezujoča in ni vračljiva.

Stranka lahko zoper izdan račun ugovarja v osmih dneh od prejema računa, pri čemer se šteje, da je stranka račun prejela najkasneje naslednji dan, kot je datum izdaje računa. Zoper račun se lahko ugovarja iz razlogov nepopolne ali zmotne ugotovitve dejanskega stanja, nikakor pa stranka ne more oporekati in ugovarjati računu zaradi količine opravljenega dela.

Podjetje Snežana Art bo nudilo likovne delavnice, počitniško varstvo, animacijo na dogodkih, grafično oblikovanje, ilustriranje in slikanje, predavanje, v skladu s svojim strokovnim znanjem in razpoložljivimi podatki, posredovanimi od stranke. Ne odgovarja za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi izhajala iz izvedene storitve ali gradiva, posredovanega stranki. Podjetje Snežana Art ne jamči za dosego uspeha oz. za uresničitev želenega cilja stranke.

 

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo podjetje Snežana Art sprejemalo na sedežu podjetja izključno v pisni obliki, najkasneje v roku osem (8) dni po izvedbi storitve. Na reklamacijo bo podjetje Snežana Art pisno odgovorilo v roku štirinajstih (14) delovnih dni.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Snežana Art za potrebe upravljanja spletne strani in nudenja storitev za katere je registrirano, zbira, obdeluje in hrani osebne podatke stranke, vendar izključno le podatke za obdelavo katerih ima pravno podlago.

Podjetje Snežana Art obdeluje osebne podatke strank izključno za namene za katere ima zakonsko podlago oziroma izrecno soglasje posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Več o obdelavi osebnih podatkov ureja Politika varstva osebnih podatkov podjetja Snežana Art, ki je na željo stranke vedno na voljo na vpogled v fizični obliki, objavljena pa je tudi na spletni strani www.rompompom.si.

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik oz. stranka in podjetje Snežana Art se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

Vprašanja, pohvale in pritožbe uporabnika

V primeru kakršnegakoli vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji, lahko uporabnik oz. stranka piše po e-pošti. Odgovor bo prejel-a v najkrajšem možnem času.

Podjetje Snežana Art zanima izkušnja svojih uporabnikov in strank, tako dobra kot slaba, saj se trudi za njihovo zadovoljstvo, zato je deljenje izkušnje oziroma mnenja dobrodošlo pisno ali po e-pošti.

Koper, 24.5.2019

Kontakti

ROMPOMPOM
Likovna šola Snežana Art
Snežana Petrović Sudarić, s.p.
Cesta Borcev 1

6000 KOPER


Email: info@rompompom.si ali p.sneza@gmail.com